วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

ใบความรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. สมการ
     สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ (=)
         
ตัวอย่าง   1. 3 + 4 = 7           2. 9 – 3 = 6
    
อสมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย
< , > , ≠
         
ตัวอย่าง   1. 3 + 4  <  8         2. 9 – 3 > 4          3. 9 – 5 ≠  6
2. สมการที่เป็นจริง
    
สมการที่เป็นจริง เป็นสมการซึ่งมีจำนวนที่อยู่ซ้ายมือของเครื่องหาย = มีค่าเท่ากันกับจำนวนที่อยู่ขวามือ
    
ตัวอย่าง   1. 134 + 40 = 174          2. 139 -  30 = 109
                   
3. 40 x 40 = 1,600          4. 12 ÷ 6 = 2
3. สมการที่เป็นเท็จ
    
สมการที่เป็นเท็จ เป็นสมการซึ่งมีจำนวนที่อยู่ซ้ายมือของเครื่องหมาย = มีค่าไม่เท่ากันกับจำนวนที่อยู่ขวามือ
    
ตัวอย่าง  1.  104 + 10 = 116          2. 130 – 30 = 101
                
  3. 40 x 40 = 1,601           4. 12 ÷ 6 = 5
4. สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว
    
สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า เป็นสมการที่มีสัญลักษณ์อื่น ๆ นอกจากตัวเลขอยู่ในสมการนั้น ๆ ซึ่งเรียกว่าสัญลักษณ์นั้นว่าตัวไม่ทราบค่าซึ่งตัวไม่ทราบค่าจะใช้เป็นสัญลักษณ์แบบใดก็ได้ เช่น ก. ค. A, °
    
ตัวอย่าง  1. 34 + A = 170  ตัวไม่ทราบค่า คือ
A
                  
2. ต – 30  = 109  ตัวไม่ทราบค่า คือ ต
5. การแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว
    
คำตอบของสมการ คือ จำนวนที่แทนตัวไม่ทราบค่าในสมการแล้วทำให้เป็นจริง เราเรียกจำนวนนั้นว่า คำตอบของสมการ
    
ตัวอย่าง  1. 14 + A = 20 คำตอบของสมการ คือ 6
                  
2. ต – 30 = 50 คำตอบของสมการ คือ
80
                  
3. 20 x A = 100 คำตอบของสมการ คือ 5
สื่อออนไลน์สมการป.6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น